Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ  (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณการขนส่งสินค้าในแม่น้ำ ปี 2557 เป็นข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก โดยทำการเก็บข้อมูลสินค้าของเรือบรรทุกสินค้า...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ปี 2547-2556 (ปฏิทิน) เป็นข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้น - ลงเรือตามท่าเทียบเรือต่างๆ ในช่วงเวลาที่เรือให้บริการเที่ยวแรกถึงเที่ยวสุดท้าย...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษา  เป็นข้อมูลเรือ พ.ศ. 2557 ตามพระราชกิจจานุเบกษาที่อนุญาตให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
รายงานด้านการจราจร ปี 2550-2553
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้น - ลงเรือตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตั้งแต่ท่าต้นทางถึงท่าปลายทาง...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2558
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2557
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2556
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสังกัดเอกชนในประเทศไทย ประจำปี 2014
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx pdf
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ  (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ  (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
 ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ  (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบิน บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ  (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ  (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ  (Bangkok FIR)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx