Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : March 15, 2022  
csv xlsx
ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ
Last update dataset : March 15, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลระยะทางโครงสร้างพื้นฐานทางแม่น้ำในประเทศ โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2547 - 2560 เป็นข้อมูลของความยาวแม่น้ำเฉพาะภาคกลาง สำหรับข้อมูลปี พ.ศ. 2561 เพิ่มแม่น้ำ
Last update dataset : January 24, 2022  
api
จำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม จังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx url
ปริมาณจราจรทางถนนจำแนกตามสายทาง และตอนควบคุม ณ จุดสำรวจ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv