Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
ข้อมูลระยะทางโครงสร้างพื้นฐานทางแม่น้ำในประเทศ โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2547 - 2560 เป็นข้อมูลของความยาวแม่น้ำเฉพาะภาคกลาง สำหรับข้อมูลปี พ.ศ. 2561 เพิ่มแม่น้ำ
Last update dataset : January 24, 2022  
api
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ปริมาณการขนส่งสินค้าในแม่น้ำ ปี 2557 เป็นข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก โดยทำการเก็บข้อมูลสินค้าของเรือบรรทุกสินค้า...
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ ในการพัฒนา ซ่อมแซมถนน แหล่งน้ำ และการติดตั้งไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls