Text Size | A   A   A
Groups : การท่องเที่ยวและกีฬา
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหน้าพระธาตุ ได้แก่ 1.วัดบ้านกลาง (สักการะหลวงพ่อเหมือน) หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าพระธาตุ 2.เจดีย์เนินพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระธาตุ 3.วัดหน้าพระธาตุ...
Last update dataset : October 31, 2021  
url