Text Size | A   A   A
Groups : การท่องเที่ยวและกีฬา
ชั้นข้อมูลพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf