Text Size | A   A   A
Groups : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ข้อมูลร้อยละชาติพันธ์นักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx