Text Size | A   A   A
Groups : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด...
Last update dataset : December 22, 2022  
csv xlsx
รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่...
Last update dataset : December 22, 2022  
csv xls
ข้อมูลของย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะสำคัญของย่านชุมชนเก่า โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้
Last update dataset : December 22, 2022  
xlsx csv
ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ลำดับที่และปีที่ขึ้นทะเบียน รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด
Last update dataset : December 22, 2022  
csv xlsx
ข้อมูลหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2527...
Last update dataset : December 22, 2022  
csv xlsx