Text Size | A   A   A
Groups : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
“ภาชนะดินเผา” เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลงทำเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv json