Text Size | A   A   A
Groups : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วยชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด...
Last update dataset : October 10, 2022  
xlsx csv url
ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
จัดเก็บข้อมูลรุกขมรดก เรื่องราวของต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่ต่างๆ จากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx