เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : February 28, 2023  
pdf csv api
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : February 28, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : February 28, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : February 28, 2023  
pdf csv
กฟน. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
Last update dataset : August 31, 2022  
jpeg pdf
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Last update dataset : April 1, 2022  
jpg jpeg pdf
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กฟน. รายงานข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
กฟน. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf