เมืองและภูมิภาค - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 4, 2022  
csv url
ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv url
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางไผ่ https-www-bangphai-go-th-home
Last update dataset : October 31, 2021  
url
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 2561-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สรุปข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคแยกตามรายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
url