เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (irrigation area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ...
Last update dataset : June 20, 2024  
api
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ...
Last update dataset : May 31, 2024  
xlsx csv
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xlsx
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ที่มาจากการรับปัญหาโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่ แล้วนำมาเสนอต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด
Last update dataset : May 31, 2024  
csv
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv
FO:Farmer Organization ข้อมูลที่มาจากการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตามมาตรา 20(4) แห่ง พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553
Last update dataset : May 31, 2024  
csv
ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...
Last update dataset : May 21, 2024  
api
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ที่มาจากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยแบ่งตามประเภทของปัญหาได้ 7 ประเภท ได้แก่ 1. ปัญหาด้านน้ำ 2. ปัญหาด้านที่ดิน 3. ปัญหาด้านหนี้สิน 4....
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
FO:Farmer Organization ปัญหาและความต้องการขององค์กรเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยแบ่งตามประเภทของปัญหา 6 ประเภท ได้แก่ 1....
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการชลประทานทั่วประเทศ
Last update dataset : April 24, 2024  
api
ข้อมูลเขื่อนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
Last update dataset : April 24, 2024  
api