ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รายชื่อเมืองที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่...
Last update dataset : October 28, 2022  
xls csv
รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ และความสำคัญของพื้นที่
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วยชื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv url
รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ...
Last update dataset : October 21, 2022  
xlsx csv
ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ...
Last update dataset : October 19, 2022  
api csv
ปฏิทินการจัดงานพิธีและวันสำคัญประจำปี จังหวัดนครสวรรค์
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf
รายชื่อแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทของแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 7 ประเภท (ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง ประเภทที่ 2 วัด...
Last update dataset : October 10, 2022  
xlsx csv url
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นระบบที่เผยแพร่ข้อมูลด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเทคนิคภาพแบบ Panoramic สามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ
Last update dataset : June 20, 2022  
rdf
แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (Landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น...
Last update dataset : June 14, 2022  
json
ฐานข้อมูลฤตภาค เป็นกฤตภาคข่าวออนไลน์ ที่รวบรวมและให้การสืบค้นในรูปแบบของข่าวสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ – วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และอื่นๆ...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University)...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร-ตาก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรและตาก 2. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นให้แพร่หลาย...
Last update dataset : February 24, 2022  
url
ยอดผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
Last update dataset : October 31, 2021  
jpeg
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒)...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 รอบแรก ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 รอบสอง ตั้งแต่ มกราคม -...
Last update dataset : October 31, 2021  
url
สถานที่ติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-614977 โทรสาร 056-614978
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
จัดเก็บข้อมูลรุกขมรดก เรื่องราวของต้นไม้ขนาดใหญ่ในสถานที่ต่างๆ จากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : October 31, 2021  
url xlsx
ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx