Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
Last update dataset : August 10, 2022  
pdf xls
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
Last update dataset : August 10, 2022  
pdf xls
เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน...
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่...
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้นอกระบบที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : July 6, 2022  
pdf csv
จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกเป็นรายปีงบประมาณ
Last update dataset : July 6, 2022  
pdf csv api
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : June 9, 2022  
pdf csv
ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP28
Last update dataset : June 9, 2022  
pdf csv rdf
หมายบังคับคดี หมายถึง หมายที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล.
Last update dataset : June 8, 2022  
csv
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2565
Last update dataset : February 24, 2022  
url
ข้อมูลผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม ไปยังหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
Last update dataset : February 24, 2022  
csv
จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ของ โรงเรียนสังกัดภายใต้ สพฐ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : January 4, 2022  
csv url