Text Size | A   A   A
Groups : สังคมและสวัสดิการ
ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและจำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพสัญจร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx
ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและจำนวนครูโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv docx