Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : May 10, 2022  
csv xlsx url
รายงานจำนวนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนและ/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของอ้อย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของสับปะรด
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของมันสำปะหลัง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ประมาณการมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรจากภัยแล้งของข้าว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx