Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดวัชพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเภทการใช้)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายประเทศ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตร)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าปุ๋ยเคมี(รายสูตรสำคัญ)
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลบริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลบริษัทที่ส่งออกวัตถุอันตรายทางการเกษตร
Last update dataset : June 23, 2022  
csv
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic และตลาด QR Trace
Last update dataset : June 15, 2022  
xlsx
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดบริเวณการใช้ที่ดินที่เหมาะสม มีศักยภาพครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสภาพภูมิสังคม เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
แผนที่พื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับ สนับสนุนงานวางแผนการใช้ที่ดินด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
Last update dataset : May 15, 2022  
shp
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain)...
Last update dataset : May 15, 2022  
url
ข้อมูลสรุปประเภทการใช้ที่ดินของประเทศไทยรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561
Last update dataset : May 10, 2022  
csv xlsx url
ปัญหาและความต้องการของเกษตรในตำบล จากการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
Last update dataset : April 29, 2022  
csv api