เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx