เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ราคาเส้นไหม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx