เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf