Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบไปด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว(พ.ศ. 2546 - 2550) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ราคาเส้นไหม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์ แยกรายภาค 
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลรายชื่อพืชที่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต ในระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยรายชื่อพืช 831 สายพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มหลักดังนี้ - ข้าว -...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และที่อยู่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ....
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls
ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)...
Last update dataset : October 31, 2021  
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...
Last update dataset : October 31, 2021  
ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
Last update dataset : February 8, 2021  
api xls
รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx