เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...
Last update dataset : October 31, 2021  
ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง...
Last update dataset : February 8, 2021  
api xls
รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx