Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทาน (irrigation project) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) ซึ่งข้อมูลที่ตั้งโครงการชลประทานนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย...
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ชุดข้อมูล Q Restaurant เป็นชุดข้อมูลร้านอาหารจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย ได้แก่ สินค้า Q สินค้าที่ผ่านการรับรอง และสินค้ารับรองตัวเอง
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ชุดข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
Last update dataset : October 31, 2021  
api