เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx