Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเครื่องหมายรับรองจาก มกอช.
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงและนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลประเภทสินค้า คือ ข้อมูลชนิดและประเภทของสินค้าสัตว์น้ำจากการทำประมง
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 รายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2559 รายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ปริมาณการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ปริมาณการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2560 รายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลการเกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากฐานข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thairabies net) ระบบสารสนเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลซึ่งมาจากการขึ้นทะเบียนฟาร์ม และ ทะเบียนโค ของระบบฐานข้อมูลโคนมของ สำนักเทคโนโลยีชีววภาพการผลิตปศุสัตว์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ทำเนียบสหกรณ์ ประกอบไปด้วย รายชื่อสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ ที่อยู่ จำนวนสมาชิกชาย สมาชิกหญิง สมาชิกรวม และการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลรายชื่อพืชที่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต ในระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยรายชื่อพืช 831 สายพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มหลักดังนี้ - ข้าว -...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว  (GAP : Good Agricultural Practice แปลว่าเกษตรที่ดีและเหมาะสม)  
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf