Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
The Soybean Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
The Cassava Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
The Sugarcane Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx pdf
Table Maize Production Planted Area, Harvested Area, Production, and Yield
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
แผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ผลการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลช่วงเวลา พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนและชนิดอากาศยาน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ข้อมูลพื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน จากการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน
Last update dataset : October 31, 2021  
api pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2562
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2561
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในจังหวัดลำพูน ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xml json pdf
ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และรายงาน จากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2558 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
ผลผลิตรายเดือนพืชไร่ พืชสวน พืชผักที่สำคัญ
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf