เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf xlsx url