เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf