เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ ครบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
url