Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 รายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2559 รายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2560 รายจังหวัด
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx