เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
นับเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม...
Last update dataset : March 1, 2024  
csv
รายชื่อผู้ได้รับ มอก. ที่กำหนดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับบริภัณฑ์เสียง วีดีทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...
Last update dataset : March 1, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 1, 2024  
xlsx csv url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : March 1, 2024  
xlsx csv url
(มอก.) รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับถุงมือยางทางการแพทย์
Last update dataset : February 14, 2024  
csv xlsx
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ...
Last update dataset : February 14, 2024  
csv xlsx
รายงานข้อมูลการซื้อหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) ของผู้ใช้บริการ ผ่านระบบซื้อหนังสือ มอก./มตช. ออนไลน์...
Last update dataset : February 13, 2024  
url
ข้อมูลการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนผู้ขออนุญาตก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้างทั้งที่เป็นอาคารโรงเรือน และไม่ใช่อาคารโรงเรือน...
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xlsx
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ...
Last update dataset : February 9, 2024  
csv
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ กฟผ. รายปี และรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
Last update dataset : February 9, 2024  
csv
รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ
Last update dataset : February 6, 2024  
csv
Visualization Dashboard การวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้า ประกอบไปด้วยข้อมูลที่นำมาทำ Dashboard ดังนี้ - ข้อมูลการผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า - ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงของโรงงานไฟฟ้า...
Last update dataset : February 6, 2024  
csv
โครงการเพื่อสังคมของ กฟผ. ประกอบไปด้วยโครงการด้านต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 2. โครงการด้านสังคม 3. โครงการด้านกีฬา 4. โครงการด้านการใช้พลังงาน
Last update dataset : February 6, 2024  
csv
แผนการใช้งบประมาณประจำปี
Last update dataset : February 6, 2024  
csv