Text Size | A   A   A
Groups : คมนาคมและโลจิสติกส์
สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสะสม ณ วันที่ ........   หมายถึง  จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์...
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv
เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และเพื่อสำรวจการรู้จัก การเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการทำงานของ รฟม. ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งมีโครงข่ายรถไฟฟ้าสายหลักที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 สายทาง 13 โครงการ
Last update dataset : October 31, 2021  
ท่าเทียบเรือในประเทศไทย เป็นข้อมูลท่าเทียบเรือในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด  ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -Berth Name (ชื่อท่าเทียบเรือ) -Berth Number...
Last update dataset : October 31, 2021  
เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือกำหนดข้อบัญญัติ ในการพัฒนา ซ่อมแซมถนน แหล่งน้ำ และการติดตั้งไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls
ความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดลักษณะภาระ ในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย...
Last update dataset : October 31, 2021  
MRTA Project 465 views
The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) is supervising the initial system project that is officially called the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line. In Addition, the...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf