การเมืองและการปกครอง - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การเมืองและการปกครอง
รางวัลที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
Last update dataset : October 31, 2021  
csv
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv
ข้อมูลการใช้สิทธิและผลการออกเสียงประชามติ ปี พ.ศ. 2550
Last update dataset : October 31, 2021  
csv