SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันการศึกษา โดยนำเป้าหมาย SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ...
Last update dataset : February 24, 2022  
url rdf