การท่องเที่ยวและกีฬา - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : การท่องเที่ยวและกีฬา
คู่มือเลือกซื้อของที่ระลึกอาหารแปรรูป
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
คู่มือการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ อพท....
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว 
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf xlsx