Login - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Login

หมายเหตุ:
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ขอยกเลิก การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบด้วย Mailgothai
ดังนั้นขอให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้งานผ่าน Digital ID เพื่อสะดวกในการใช้บริการครั้งถัดไป   ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital ID