Text Size | A   A   A
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานระดับกรม
1 dataset found
Order by :
ข้อมูลระยะทางโครงสร้างพื้นฐานทางแม่น้ำในประเทศ โดยข้อมูลปี พ.ศ. 2547 - 2560 เป็นข้อมูลของความยาวแม่น้ำเฉพาะภาคกลาง สำหรับข้อมูลปี พ.ศ. 2561 เพิ่มแม่น้ำ
Last update dataset : January 24, 2022  
api