Text Size | A   A   A
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หน่วยงานระดับกรม
1 dataset found
Order by :
เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และเพื่อสำรวจการรู้จัก การเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการทำงานของ รฟม. ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร...
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf