สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนกลาง:ระดับกรม
5 datasets found
Order by :
รายชื่อข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่หน่วยงานในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวม หรือจัดทำไว้
Last update dataset : May 31, 2024  
csv xlsx
รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปีที่ดำรงตำแหน่ง และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
Last update dataset : March 22, 2024  
csv xlsx
รายชื่อระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย URL ประเภทและหมวดหมู่ของข้อมูล...
Last update dataset : March 22, 2024  
csv xlsx
นโยบายและแนวปฏิบัติ ภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สผ. ประกอบด้วย นโยบาย และแนวปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ
Last update dataset : February 22, 2024  
url
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สผ. ประกอบด้วย กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวมทั้งกอง/กลุ่มอิสระที่รับผิดชอบ
Last update dataset : November 22, 2023  
url