สำนักงานสถิติแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
10 datasets found
Order by :
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xls doc
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น - วิธีการประมาณค่า (สูตร) - วิธีการทดแทนข้อมูลสูญหาย -...
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx doc
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการหารือและยืนยันความต้องการ ยกตัวอย่าง (1)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf doc
รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ - การตรวจสอบอัตราการตอบกลับ ว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ -...
Last update dataset : February 12, 2024  
doc xls
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น...
Last update dataset : June 4, 2023  
doc pdf
รายละเอียดข้อมูลของตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่ ตัวแปรใหม่อาจได้จากการบวกลบคูณหารตัวแปรเดิม เช่น เก็บวันเดือนปีเกิด แล้วนำมาคำนวณอายุ หรือ การจัดกลุ่มตัวแปรเดิม เช่น...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf doc
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ข้อมูลที่ถูกแก้ไข (2) ข้อมูลที่แทนค่าสูญหาย (3) รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไข (4)...
Last update dataset : June 4, 2023  
doc pdf
กระบวนการย่อยนี้เป็นการนำผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเท่าที่จำเป็นมารวมกัน เพื่อจัดทำและเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมกันโดยมีพื้นฐานจากรายงานการประเมิน...
Last update dataset : June 4, 2023  
doc
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดสำหรับการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1)...
Last update dataset : June 4, 2023  
doc pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น วิธีการประมาณค่า (สูตร)...
Last update dataset : June 4, 2023  
docx pdf doc