สำนักงานสถิติแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
385 datasets found
Order by :
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการคุณภาพสถิติทางการและมาตรฐานสถิติ พิจารณามาตรฐานสถิติที่สำคัญในการบูรณาการสถิติทางการ...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของโครงการ 1. ความเป็นมา 2. วัตถุประสงค์ 3. ประโยชน์ของการสำรวจ 4. ขอบข่ายและคุ้มรวม 5. ระเบียบวิธีและการดำเนินการสำรวจ 6....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
มาตรฐานสถานภาพการทำงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดจำแนกประเภทงานของบุคคลของประเทศไทย
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. ศาสนา 3. การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม 4. คุณธรรม - จริยธรรม 5....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของโครงการ 1. สำมะโนประชากรและเคหะ 2. วันสำมะโน 3. ความเป็นมา 4. วัตถุประสงค์ 5. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 6. ประโยชน์ของข้อมูล 7. คุ้มรวม 8....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. การอ่านของเด็กเล็ก 3. การอ่านของประชากร...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ สําหรับโครงการสํารวจค่าตอบแทนภาคเอกชนเป็นโครงการสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการ...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xls doc
สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำโครงการ MICS ครั้งแรก (พ.ศ. 2548-2549) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MICS รอบที่ 3 ในระดับสากล ระหว่างเดือนธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์ 2549...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เพื่อทราบจำนวนประชาชนที่ใช้อินเทอร์เน็ต (2) เพื่อทราบจำนวนประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำ "การสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558" โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก "การสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากร" ทั้งนี้...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
(1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของโครงการ 1. ความเป็นมา 2. วัตถุประสงค์ 3. ประโยชน์ 4. ขอบข่ายของการสำรวจ 5. ระเบียบวิธีและการดำเนินการสำรวจ 6. ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
(1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
Last update dataset : April 12, 2024  
docx pptx pdf xlsx