สำนักงานสถิติแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
152 datasets found
Order by :
อายุเฉลี่ยของประชากรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากโสดเป็นสมรส อายุ เฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเป็นดัชนีที่แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่เป็นโสดจนถึงอายุเท่าไหร่
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย การป้องกันบาดทะยักในทารกแรกเกิด
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของโครงการ 1. สำมะโนประชากรและเคหะ 2. วันสำมะโน 3. ความเป็นมา 4. วัตถุประสงค์ 5. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 6. ประโยชน์ของข้อมูล 7. คุ้มรวม 8....
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 1. ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 2. การอ่านของเด็กเล็ก 3. การอ่านของประชากร...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
จำนวนประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้ทำงาน จากข้อมูลการสำรวจความพิการ
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด 2. เด็กอายุ 0-17 ปี ที่อยู่กับผู้ดูแลหลักที่เป็นปู่ ย่า ตา ยาย
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จำแนกตามเพศ 3. ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030) คือ...
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
กรมการปกครองขอให้สำนักงานสถิติเเห่งชาติประมวลผลรายการสถิติทางการเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
จำนวนประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ผู้หญิงที่ฝากครรภ์กับบุคลากรวิชาชีพด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. ผู้หญิงที่ไปตรวจครรภ์อย่างน้อย 4 ครั้ง
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำโครงการ MICS ครั้งแรก (พ.ศ. 2548-2549) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MICS รอบที่ 3 ในระดับสากล ระหว่างเดือนธันวาคม 2548 ถึงกุมภาพันธ์ 2549...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 15-59 ปี ต่อจำนวนประชากรทั้งสิ้น จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการจัดทํา สํามะโนประชากรและเคหะทุก 10 ปี...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดเป็นหลักในการประกอบอาหารและให้แสงสว่าง
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
ผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่มีความเห็นว่าสามีสมควรทำร้ายร่างกายภรรยาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ผู้ชายอายุ 15-49 ปี...
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
ประชากรพิการ หมายถึง ประชากรที่มีความลําบากหรือปัญหาสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และประชากรที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง รวมทั้งประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกาย...
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json xlsx
ร้อยละของประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด จากโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ที่จัดทำทุก 10 ปี
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx