สำนักงานสถิติแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
109 datasets found
Order by :
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
รายรับของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการออกแบบเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (1)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xls doc
โครงการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน รายละเอียดองค์ประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อการเผยแพร่ ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ใน 2.1 ซึ่งรวมตั้งแต่การเผยแพร่แบบดั้งเดิม...
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
จำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการออกแบบการประมวลผลและวิเคราะห์ผล เช่น - วิธีการประมาณค่า (สูตร) - วิธีการทดแทนข้อมูลสูญหาย -...
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx doc
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ รายละเอียดการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของผลผลิต เช่น - การตรวจสอบคุ้มรวมของประชากร...
Last update dataset : April 12, 2024  
docx pptx pdf xlsx
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) ผลรวมของข้อมูลและยอดรวมประชากรทั้งสิ้นจากข้อมูลจุลภาค/ข้อมูลระดับย่อย...
Last update dataset : April 12, 2024  
xls zip
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการผลิตสถิติ ยกตัวอย่าง (1) หลักการและเหตุผล (2) ความเป็นมา (3)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2506 โดยในช่วงแรกได้ทำการสำรวจปีละ 2 รอบ โดยรอบแรก...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการหารือและยืนยันความต้องการ ยกตัวอย่าง (1)...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf doc
(1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
จำนวนเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ ร่างผลผลิตเชิงสถิติ เช่น ตารางสถิติ ตารางค่าประมาณสัมประสิทธิ์การแปรผัน (cv) รวมทั้ง ค่าดัชนี ค่าแนวโน้ม...
Last update dataset : April 12, 2024  
xls pdf
มูลค่าเพิ่มของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
จำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv json
เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันเก็บรวบรวม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ SDMX hubs (2) รายงานการทดสอบเครื่องมือเก็บรวบรวม เช่น ผลการ...
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ (1) เครื่องมือการเก็บรวบรวม เช่น แบบสอบถามกระดาษ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม...
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf xls