Text Size | A   A   A
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานระดับกรม
1 dataset found
Order by :
เป็นข้อมูลในการประเมินความพร้อมในการให้ความช่วยแหลือด้านการเงิน การสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงการควบคุมสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv