กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ส่วนกลาง:ระดับกรม
2 datasets found
Order by :
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx xls csv
เป็นข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือประสานขอรับการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัย
Last update dataset : October 31, 2021  
xls csv