Text Size | A   A   A
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม
10 datasets found
Order by :
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนเข้าใหม่ในระดับการศึกษาตามเกณฑ์และระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุตามเกณฑ์ระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามจังหวัด
Last update dataset : July 25, 2022  
csv
จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามหน่วยงาน
Last update dataset : July 25, 2022  
csv
ร้อยละของประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน)...
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
Last update dataset : July 25, 2022  
xls
รายชื่อของสถานศึกษาตามความหมายใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย...
Last update dataset : July 25, 2022  
csv
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาภาพรวม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามกรอบของการจัดทำข้อมูล GPP สาขาการศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา
Last update dataset : July 25, 2022  
csv