Text Size | A   A   A
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม
3 datasets found
Order by :
จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา
Last update dataset : February 27, 2022  
xls
เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เด็กที่เคยเข้ารับการศึกษาแต่ปัจจุบันไม่ได้รับการศึกษา (Drop Out : ออกกลางคัน)...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf