Text Size | A   A   A
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
1 dataset found
Order by :
โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FDGS) ให้เป็นไปตามกำหนดของมาตรฐาน FDGS จังหวัดกาฬสินธุ์
Last update dataset : October 31, 2021  
shp url jpeg