กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
ส่วนกลาง
1,198 datasets found
Order by :
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานประกอบการในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2024  
xlsx
จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดในแต่ละเดือน
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พ.ศ. 2567
Last update dataset : June 7, 2024  
pdf
ข้อมูลมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เขตบางนา
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
กรอบอัตรากำลำลัง
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลการร้องเรียนเขตในพื้นที่เขตบางแค
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx
การบำบัดน้ำเสีย,สถานประกอบการ,ปริมาณน้ำเสีย
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตบางนา
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่เขต
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลรายรับของห้องสมุดในแต่ละเดือน
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สำนักงานการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การประชุมระหว่างประเทศ การอบรมระหว่างประเทศ และการศึกษาดูงาน เป็นต้น...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
แขวงในพื้นที่เขตบางเขน, พื้นที่เขตบางเขน, จำนวนประชากรเขตบางเขน
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
ข้อมูลหนังสือใหม่แต่ละเดือนของห้องสมุดแยกตามห้องสมุด
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการซุ้มการท่องเที่ยวในแต่ละเดือน
Last update dataset : June 7, 2024  
csv
รายงานการประเมินความปลอดภัยถนนนำร่องในพื้นที่ 50 เขต
Last update dataset : June 7, 2024  
pdf
subdistrict 515 views
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2024  
csv