กรุงเทพมหานคร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรุงเทพมหานคร
803 datasets found
Order by :
บัญชีสำนวนคดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลลานกีฬาในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลผู้สูงอายุ รายเดือน แขวง ในพื้นที่เขต
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
การวิเคราะห์ความคิดเป็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ประชากรชาย-หญิง หลังคาเรือนตามเขตการปกครอง (บางพลัด)
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลคลองในพื้นที่เขตบางบอน
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
data_rel 84 views
ข้อมูลศาสนสถาน ในพื้นที่เขตลาดกระบัง
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ลานกีฬาเขตบางบอน
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
xls
รายละเอียดจำนวนการประชุมคณะผู้บริการกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
จำนวนทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามแผน
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
สถานที่เลือกตั้ง แขวง สถิติการเลือกตั้ง
Last update dataset : June 7, 2023  
application/gml+xml xlsx
รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) (กยค.)
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลการจัดเก็บขยะ
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
บัญชีสำนวนคดีปกครองของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ประมาณการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ และรายรับของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv