Text Size | A   A   A
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม
32 datasets found
Order by :
ข้อมูลจำนวนสถิติการรับแจ้งเหตุ แบ่งตามประเภทการแจ้งเหตุ จากระบบ e-service
Last update dataset : June 7, 2022  
csv
ข้อมูลการรับแจ้งเหตุที่มีการรับแจ้งโดยกลุ่มนิติพยาธิ และกลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุ
Last update dataset : June 7, 2022  
csv
ข้อมูลจำนวนสถิติรายการขอรับบริการส่งตรวจวัตถุพยานด้านนิติวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงานภายนอก
Last update dataset : June 7, 2022  
rdf csv
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ภาคประชาชน จากระบบ e-service
Last update dataset : June 7, 2022  
csv
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม
Last update dataset : June 6, 2022  
api
ยุทธศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : May 24, 2022  
pdf
แผนปฏิบัติราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : May 24, 2022  
pdf
พระราชบัญญัติ การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (คู่มือการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์)
Last update dataset : May 24, 2022  
pdf
ประกาศคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และหลักเกณฑ์ และวิธีการงดหรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสต์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
Last update dataset : May 24, 2022  
pdf
คู่มือการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : May 24, 2022  
pdf
คู่มือการให้บริการด้านคนหายและศพนิรนาม ตามยุทธศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : May 24, 2022  
pdf
คู่มือการให้บริการตรวจสารเสพติดในเส้นผม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Last update dataset : May 24, 2022  
pdf
ข้อมูลจำนวนสถิติการเปิดรับเรื่อง/คดี การให้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จากระบบ e-service
Last update dataset : May 24, 2022  
url
ข้อมูลจากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : May 24, 2022  
csv
ข้อมูลจากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : May 24, 2022  
csv
ข้อมูลจากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : May 24, 2022  
csv
ข้อมูลจำนวนสถิติการผ่าชันสูตร จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : May 24, 2022  
csv
ข้อมูลจำนวนสถิติผู้เสียชีวิต จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : May 24, 2022  
csv
ข้อมูลจำนวนสถิติการขอรับบริการทั้งหมดแบ่งตามประเภทการขอรับบริการ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : May 24, 2022  
csv
ข้อมูลจำนวนสถิติการออกรายงานผลการตรวจพิสูจน์เพื่อส่งให้ผู้ขอรับบริการ (เฉพาะรายงานที่ต้องส่งให้ผู้ขอรับบริการ ไม่รวมรายงานภายใน)
Last update dataset : May 24, 2022  
url